Vilken tradliv ska jag välja?

Pension - säkerställ din framtid

Vilken tradliv ska jag välja?

  • Tradliv är ett bra sparalternativ för den som inte vill vara aktiv i sitt sparande (dock är en individuell riskoptimerad portfölj en bättre lösning).
  • En rationell tradliv produkt bör ta utgångspunkt i en livscykeloptimerad portfölj.
  • Aktiv förvaltning i tradliv bolagen är av tveksamt värde - fokus borde snarare ligga på strategisk allokering utifrån livscykel.
  • För kunder som föredrar tradliv rekommenderas inom kollektivavtalen Alecta och AMF (främst), utanför kollektivavtalen AMF.

Grunden i trad förvaltning

Traditionell förvaltning – även kallat tradliv – är en kollektiv sparform där du får en garanti och helt överlåter ditt sparande till ett försäkringsbolag som sedan investerar i exempelvis aktier, räntor och fastigheter. Advinans grundsyn är att en aktivt förvaltad fondförsäkring (se Traditionell livförsäkring eller fondförsäkring) över tid kommer ge en högre avkastning. Men för kunder som inte vill vara aktiva1 eller där en automatisk förvaltningstjänst (som t.ex. Advinans) inte finns tillgänglig är tradliv en bra produkt. Inom flera kollektivavtalade tjänstepensioner, ex. ITP 1, finns det även krav på att en del av insättningarna ska placeras i tradliv.

Du bör även medveten om att tradliv är en komplex produkt - där finansiell stabilitet och rättvisa, avgifter, hållbarhet, och risk /avkastning är svårt att riktigt förstå.

Finansiell stabilitet och rättvisa

När man väljer tradliv bolag är det viktigt att man först och främst väljer ett bolag med god finansiell stabilitet. Nedan har vi sammanställt solvens (ett mått på tillgångarna i relation till trad bolagets garanterade åtagande till sparare) per 31/12-2018 för alla tradliv bolagen.

Livbolagens solvens

solvency ratios tradliv companies 190603

Figur 1: Livbolagens solvenskvot per den 31/12-2018. Källa: Svensk Försäkring, livbolagens finansiella rapporter och Advinans beräkningar.

Som sparare i en trad behöver man även förhålla sig till konsolideringsgraden. Ett tradliv bolag kan välja att dela ut hela avkastningen varje år (s.k avkastningsränta - dessa bolag har en konsolideringsgrad på 100 %) eller så väljer tradliv bolagen att jämna ut utdelningen över tiden (s.k. återbäringsränta - dessa bolag har typiskt en konsolideringsgrad på >100 %). Advinans rekommenderar tradliv bolag med avkastningsränta snarare än återbäringsränta ur ett rättviseperspektiv2.

I analysen nedan har vi sammanställt konsolideringsgrad för de olika tradliv bolagen.

Livbolagens konsolideringsgrad

consolidation ratios tradliv companies 190603

Figur 2: Livbolagens konsolideringsgrad mellan 2014-2018. Källa: Svensk Försäkring, livbolagens finansiella rapporter och Advinans beräkningar.

Ur ett stabilitets och rättviseperspektiv rekommenderar vi Alecta, AMF och KPA.

Avgifter

Förutom en stabil finansiering och rättvis förvaltning är det viktigt att välja en tradliv med låga avgifter. Avgifterna för tradliv skiljer sig betydligt åt beroende på om förvaltning ligger inom eller utanför kollektivavtal. I tabellen nedan jämför vi avgifter för kollektivavtalen - innanför och utanför kollektivavtalen. Rörlig avgift innefattar kapitalförvaltningsavgift och försäkringsavgift.

Analysen nedan är dock inte komplett då den redovisade kapitalförvaltningsavgiften inte inkluderar avgifter för extern förvaltning (många tradliv bholarag t .ex. betydande förvaltning via dyra s.k. “hedge fonder” och “private equity” fonder). Därför är det mest rättvisande måttet den riskjusterade avkastningen (se analys nedan) - då det innefattar samtliga kostnader för förvaltningen.

Avgifter för tradliv inom3 kollektivavtalsområden

Bolag ITP SAF-LO PA16 KAP-KL
Fast årlig avgift Rörlig årlig avgift Fast årlig avgift Rörlig årlig avgift Fast årlig avgift Rörlig årlig avgift Fast årlig avgift Rörlig årlig avgift
Alecta   0,11 % 65 kr/år 0,19 % 75 kr/år 0,20 % 65 kr/år 0,20 %
AMF Pension 50 kr/år 0,20 % 40 kr/år 0,18 % 75 kr/år 0,18 % 65 kr/år 0,18 %
Folksam Liv   0,20 % 65 kr/år 0,18 %        
SEB Pension 48 kr/år 0,19 % 65 kr/år 0,20 %        
Skandia Livförsäkring 65 kr/år 0,20 %         65 kr/år 0,20 %
Kåpan Pensioner         6 kr/år 0,11 %    
KPA Pension             48 kr/år 0,15 %

Tabell 1: Avgifter för de valbara försäkringsbolagens tradliv inom de vanligaste kollektivavtalsområdena. Källa: Livbolagens webbsidor, Collectum och Advinans beräkningar.

Avgifter för tradliv utanför kollektivavtalsområden

Bolag Tjänstepension (ej kollektivavtal)
Fast årlig avgift Rörlig årlig avgift
AMF Pension 240 kr/år 0,43 %
Folksam Liv 288 kr/år 0,86 %
LF Liv 240 kr/år 0,80 %
SEB Pension 188 kr/år 1,05 - 1,15 %
Skandia Livförsäkring   0,43 %
SPP Pension 240 kr/år 1,01 %

Tabell 2: Avgifter för tradliv utanför kollektivavtalsområden. Skandias avgifter gäller Skandia Tjänstepension BAS Digital, traditionell förvaltning. Källa: Livbolagens webbsidor, Konsumenternas.se och Advinans beräkningar.

Ansvarsfulla investeringar och hållbarhet

För många är det viktigt med ett hållbart sparande. Det är svårt att bedöma hållbarhet i sparande via tradliv bolag - det finns t.ex. inga oberoende analysinstitut som Morningstar/Sustainalytics som ger hållbarhetsbetyg på trad iv bolag.

Alla tradliv bolagen som vi analyserat har riktlinjer kring hållbarhet - oftast med utgångspunkt från svenska kyrkans riktlinjer för etiska investeringar och en ambition att påverka de underliggande innehaven mot ett hållbart samhälle.

För Advinans är transparens avgörande. För att bedöma vilka tradliv bolag som aktivt arbetar hållbart har vi jämfört bolagen utifrån C02 utsläpp per försäljningskrona för de underliggande innehaven. Alla tradliv bolag redovisar inte detta mått.

CO2 utsläpp i ton per varje försäljningskrona i miljoner

Bolag                                          2015 2016 2017 2018
Alecta (aktieportfölj)4 14,6 4,6 3,4 3
AMF Pension (totalt traditionell försäkring)5 12,1 14,1 12 11,5
Folksam Liv (aktieportfölj)6   15,8 16,9 13,4
KPA Pension (totalt traditionell försäkring)7 19,2 15,9 17,4 13,6
LF Liv8   22    
Nordea Livförsäkring        
SEB Pension (aktieportfölj)9     10,7  
Skandia Livförsäkring       17,5
SPP Pension10     12,5 12,7

Livscykeloptimerad riskhantering

Svagheten i trad förvaltning är att alla kunder får ungefär samma riskexponering. Det innebär att unga sparare blir exponerade mot för lite risk, och äldre sparare exponerade mot för mycket risk där dessutom garantin är av mycket begränsat värde (för utförligare resonemang kring detta se Traditionell livförsäkring eller fondförsäkring). Det finns dock en del tradliv lösningar där risken justeras till viss del utifrån tidshorisont.

Advinans utgångspunkt blir därför att rekommendera en tradliv som speglar vår syn på risk utifrån spararens tidshorisont. Då Advinans inte tror att något tradliv bolag kan skapa överavkastning i relation till underliggande index tittar vi enbart på andelen aktier11 i relation till räntor. I grafen nedan har vi sammanställt aktieandelen för ett pensionssparande (pensionsålder 65 år, 20 års uttagstid, medel riskpreferens) utifrån Advinans modell och jämfört med tradliv alternativ (uppdelat på tillgänglighet inom och utanför kollektivavtalen).

Livbolagens portföljallokering inom kollektivavtalen

tradliv portfolio allocations collective 181217

Figur 3: Livbolagens portföljallokering inom kollektivavtalen. Observera att AMF inte är publika med individuell portföljallokering över tiden. Advinans har information kring portföljallokering vid ett antal åldrar och antar sedan att AMF minskar exponeringen mot aktier linjärt mellan åldrarna 35 och 65. Källa: Svensk Försäkring, livbolagens finansiella rapporter och Advinans beräkningar.

Livbolagens portföljallokering utanför kollektivavtalen

tradliv portfolio allocations non collective 181217

Figur 4: Livbolagens portföljallokering utanför kollektivavtalen. Observera att AMF inte är publika med individuell portföljallokering över tiden. Advinans har information kring portföljallokering vid ett antal åldrar och antar sedan att AMF minskar exponeringen mot aktier linjärt mellan åldrarna 35 och 65. Källa: Svensk Försäkring, livbolagens finansiella rapporter och Advinans beräkningar.

Utifrån Advinans syn på fördelarna med en riskjusterad förvaltningsmodell (hög exponering mot aktiepremie när du är ung, betydande andel räntor när du är äldre för att sänka risk) rekommenderas följande tradliv:

  • Inom kollektivavtalen: Alecta och AMF (och till viss del KPA) - men du bör välja bolag beroende på din ålder för att säkerställa optimal allokering.
  • Utanför kollektivavtalen: AMF.

Förvaltning

Såsom påpekat ovanför styrs avkastningen för tradliv främst av den strategiska allokeringen (på en hög nivå allokering mellan aktier och räntor) samt de totala avgifterna (inkl. eventuella externa förvaltningskostnader).

Det är dock vanligt att man jämför avkastningen mellan de olika tradliv bolagen utan att justera för risknivå. Nedan har vi sammanställt en förenklad analys som enbart redovisar historisk avkastning för samtliga tradliv bolag. Denna analys tar dock inte höjd för risknivån i förvaltningen.

Kumulativ avkastning över tid

total portfolio returns tradliv companies 190603

Figur 5: Kumulativ avkastning mellan 2008-2018. Baserat på totalt traditionellt förvaltat kapital. Källa: Svensk Försäkring, livbolagens finansiella rapporter och Advinans beräkningar.

För att undersöka om tradliv bolagens förvaltning skapar någon form av “överavkastning” jämfört med de index man följer har vi nedan jämfört den riskjusterade avkastningen. Det innebär att vi utifrån tradliv bolagens samlade innehav såsom rapporterade i årsredovisningen identifierar motsvarande underliggande index. Utifrån rapporterad portfölj beräknar vi den riskjusterade marknadsavkastningen och jämför med den rapporterade avkastningen. Skillnaden i avkastning mellan tradliv bolagen och index drivs av taktisk allokering (dvs. aktiva avvikelser från index) och avgifter (främst skillnaden i nyttjande av externa förvaltare). Vi har gjort analysen på perioden 2008-2018. Givet metod där vi inte alltid har perfekt information om underliggande innehav (beror på hur exakt information vi finner i årsredovisning) och den relativt korta tidsserien bör analysen ses som indikativ.

I graferna nedan har vi sammanställt avkastningen per tradliv i jämförelse mot beräknat jämförelseindex. Advinans slutsats är att tradliv bolagen borde fokusera mer på att skapa riskjusterade livscykelportföljer snarare än att aktivt försöka skapa överavkastning. Genom att följa index kommer avgifterna sänkas och avkastningen garanterat öka.

Avkastningen i jämförelse mot beräknat jämförelseindex

all insurance companies return vs benchmark 190603

Figur 6: Avkastningen i jämförelse mot beräknat jämförelseindex mellan 2008-2018 (2012–2018 för KPA Pension p.g.a. brist på tillgänglig data). Baserat på totalt traditionellt förvaltat kapital. Källa: Svensk Försäkring, livbolagens finansiella rapporter och Advinans beräkningar.

Så här har vi räknat:

Vi har sammanställt försäkringsbolagens finansiella rapporter mellan 2008-2018. För varje år har vi grupperat försäkringsbolagens tillgångar under traditionell förvaltning i tre breda kategorier: aktier, räntor och fastigheter. Vi räknar in alternativa investeringar som “hedge fonder” och “private equity” som aktier.

Nedan sammanställer vi index vi använt för beräkning av jämförelse.

  • Aktier: Index MSCI All Country World Index.
  • Obligationer: Index Barclays Global Aggregate (säkrat i SEK).
  • Fastigheter: Index MSCI World Real Estate Index.

1. Med aktiv menar Advinans att kunden minst var 3e år går in och ser över fondfördelning, helst varje år, men inte oftare än så.

2. Advinans ser betydande risker från riskarbitrage inom sparkollektivet vid återbäringsränta. T.ex. är det svårt att få en rättvis hantering vid engångsåtgärder (vilket datum och belopp ska gälla) och rättvisa vid insättningar/uttag i samband med att konsolideringsgraden ändras över tid.

3. Rörlig årlig avgift inkluderar kapitalförvaltningskostnad samt skalavgift.

4. Alectas koldioxidavtryck

5. AMFs årsredovisning 2018

6. Hållbarhet i Folksam

7. KPAs Hållbarhetsredovisning 2018

8. LFs koldioxidavtryck för traditionell försäkring

9. Koldioxidavtryck för SEB traditionell försäkring

10. Carbon Footprinting and Decarbonisation of Storebrand’s Equity Investments

11. Vi räknar in fastigheter och alternativa investeringar som “hedge fonder” och “private equity” som aktier.

Advinans använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att du fortsätter använda webplatsen godkänner du detta användande.