Information & villkor

Organisation och styrning

Bolagets styrelse utses av bolagsstämman. Bolagets styrelse är ytterst ansvarig för den interna styrningen och kontrollen. Advinans styrelse består av följande ordinarie ledamöter:

  • Anders Wihlborn: Styrelseordförande. Styrelsemedlem i Sjunde AP fonden och tidigare VD för Bank of America Merrill Lynch Asia Pacific. Magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm
  • Lars Nyberg: Styrelsemedlem Nasdaq OMX Clearing. Tidigare styrelsemedlem Finansinspektionen och Vice Riksbankschef. Doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
  • Klas Johannson: Partner på Altor Private Equity. Styrelsemedlem i Carnegie Investment Bank, Transcom samt Gelato Group. Tidigare McKinsey & Company. Magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
  • Annika Saramies: VD och grundare Gofido. Tidigare VD på Avanza Pension. Studier på University of Western Sydney och Örebro Universitet.
  • Marie-Louise Klintemar: VD och grundare SealFX. Tidigare finansiell rådgivare och partner på Söderberg & Partners samt Max Mathiesen. Socionom examen samt vidareutbildning inom beteendevetenskap från Stockholms Universitet, Swedsec
  • Fredrik Burling: VD för Advinans. Tidigare partner på Zeres Capital, Bain & Co samt The Boston Consulting Group. Magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Som en del i en hantering av den interna styrningen och kontrollen tillämpar Advinans principen om tre ”försvarslinjer”.

Första försvarslinjen består av den operativa verksamheten. Första försvarslinjen äger riskerna i affärsverksamheten. Detta innebär ett ansvar för att kontrollera och hantera de risker som uppkommer där.

Andra försvarslinjen utgörs av de från verksamheten oberoende funktionerna för riskkontroll respektive regelefterlevnad (compliance). Den andra linjen svarar för kontroller, råd och stöd avseende första linjens hantering av risker och regelefterlevnad. Vidare ska funktionen för regelefterlevnad utvärdera om åtgärder som vidtagits för att avhjälpa eventuella brister är tillräckliga samt ge råd och stöd till styrelse och VD rörande regelefterlevnad i bolagets tillståndspliktiga verksamhet. Funktionerna för riskhantering respektive regelefterlevnad rapporterar regelbundet till Advinans styrelse.

Tredje försvarslinjen utgörs av funktionen för internrevision. Funktionen ska vara oberoende från Bolagets övriga funktioner och verksamhet och arbetar på styrelsens uppdrag. Funktionen ska, baserat på en revisionsplan fastställd av styrelsen, granska och bedöma om Bolagets system, kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och effektiva utifrån regelkrav och den verksamhet som bedrivs. Funktionen ska vidare utfärda rekommendationer baserat på resultatet av granskningarna samt kontrollera att rekommendationerna följs. Funktionen ska regelbundet rapportera till styrelse.

Revisor utses av bolagsstämman. Revisorn granskar bl a om Advinans årsredovisning och räkenskaper är korrekta och fullständiga samt ger en rättvisande bild av Advinans och dess finansiella ställning. Revisorn granskar även styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning av Advinans.