Information & villkor

Kundkategorisering

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska alla kunder som handlar med värdepapper, köper eller säljer fondandelar eller gör andra transaktioner indelas i olika grupper för att anpassa det skydd som alla kunder har rätt till. Skyddet är olika för olika kundgrupper beroende på kundens kunskaper, erfarenheter och övriga förhållanden. Definierade grupper är Icke Professionell Kund, Professionell Kund, Självvald professionell Kund alternativt Jämbördiga motpart.

Advinans kategoriserar samtliga kunder som Icke Professionella. Kategoriseringen innebär att Kunden tilldelas det starkaste investerarskyddet enligt lag. Kunden informeras om detta genom den förköpsinformation som tillhandahålls kunden i samband med att denne ingår ett avtal med Bolaget avseende investeringsrådgivning och portföljförvaltning.

För att Advinans ska kunna tillhandahålla diskretionär portföljförvaltning till en icke-professionell kund har Advinans gjort en bedömning av kunden (en så kallad lämplighetsbedömning) baserat på kundens ekonomiska situation, om kunden kan bära den ekonomiska risken med placeringen, riskbenägenhet, placeringshorisont, kundens behov och önskemål samt mål med placeringen.

Kund som önskar byta kategori ska vända sig till Bolaget med en skriftlig begäran om att få byta kategori. Om kund efter en sådan begäran kategoriseras som professionell kund leder det till att kundskyddet minskar exempelvis genom att Bolaget kommer att begränsa sin information till kunden och vid exempelvis investeringsrådgivning kommer Bolaget att utgå från att kunden har nödvändig erfarenhet och kunskap om de finansiella instrument som rådgivningen omfattar utan att kontrollera om så är fallet.