Information & villkor

Intressekonflikter

I samband med rådgivning förekommer huvudsaklig en intressekonflikt mellan rådgivaren och kunden rörande ekonomiska incitament och som beror på att rådgivaren får olika ersättning för olika produkter och tjänster som rådgivaren kan rekommendera kunden och som kunden kan välja att använda sig av. Ersättningens storlek och utbetalningstidpunkt varierar mellan olika produkter och tjänster som rådgivaren kan rekommendera till kunden. Ersättningsmodeller skulle kunna leda till att rådgivaren rekommenderar produkter och/eller tjänster baserat på ersättningen till rådgivaren, istället för att rekommendera produkter och/eller tjänster baserat på vad som är lämpligt för kunden. Genom att Bolaget bl a tillämpar en transparent modell där samtliga avgifter redovisas öppet till kund, försöker Bolaget hantera denna intressekonflikt

Det är av vikt att Advinans som värdepappersbolag identifierar de intressekonflikter som kan uppkomma i verksamheten. Intressekonflikter och potentiella intressekonflikter kan uppstå bl.a. i följande situationer:

  • om Bolaget kan erhålla en ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på kundens bekostnad,
  • om Bolaget har ett annat intresse än kunden av resultatet av den tjänst som tillhandahålls kunden eller av den transaktion som genomförs för kundens räkning,
  • om det finns ett ekonomiskt eller annat skäl att gynna en annan kunds eller kundgrupps intressen framför kundens intressen, och
  • om handel för både anställds och kunds räkning sker parallellt på felaktiga grunder.

När potentiella intressekonflikter identifieras ska Bolaget ta hänsyn till om Bolaget, dess ägare, till Bolaget närstående parter, eventuella anknutet ombud eller någon av Bolagets anställda:

  • sannolikt kommer att erhålla ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på kundens bekostnad,
  • har något specifikt intresse i resultatet av den tjänst som kunden erbjuds,
  • har något ekonomiskt eller annat motiv för att prioritera andra kunders eller kundgruppers intressen framför kundens,
  • vars respektive intressen i en viss situation skiljer sig från kundens intresse,
  • har ett annat intresse än kunden av resultatet av den tjänst som tillhandahålls kunden eller av den transaktion som genomförs för kundens räkning,
  • bedriver samma slag av verksamhet som kunden, eller tar emot eller kommer att ta emot incitament av en annan person än kunden i samband med en tjänst till kunden, i form av pengar, varor eller tjänster utöver standardkommissionen eller avgiften för den berörda tjänsten

Om en intressekonflikt uppstår så att en kunds intressen kan komma att påverkas negativt, och har Bolaget inte kunnat vidta åtgärder för att undvika denna ska Bolaget tydligt informera kunden om arten eller källan till intressekonflikten innan Bolaget åtar sig att utföra en investeringstjänst för kundens räkning

Advinans har antagit riktlinjer för hantering av intressekonflikter. Riktlinjerna syftar till att förhindra att intressekonflikter uppkommer och, om en konflikt ändå uppstår, att förhindra en negativ påverkan på kundernas intressen. I riktlinjerna beskrivs potentiella intressekonflikter och vilka åtgärder som ska vidtas för att förhindra sådan negativ påverkan.

På kunds begäran kan Advinans lämna ytterligare information kring riktlinjerna för hantering av intressekonflikter.

Vill du prata med en människa?
Vi finns här för dig.

call
Ring till oss
Advinans kundtjänst är öppen vardagar kl. 9 till 17.
mail
Skicka e-post
Du kan också skriva till oss direkt på hemsidan.
help_center
Hitta svar på frågor
Sök och hitta svar på våra vanligaste frågor.